Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Centipedemind bv

 

1. ALGEMEEN : Alle offertes, prestaties, leveringen en diensten geschieden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden van klanten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een aanvaarde offerte, heeft de offerte voorrang.

 

2. OFFERTES : Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Offertes zijn geldig gedurende één maand. Centipedemind bv behoudt zich het recht voor om de geoffreerde prijzen te wijzigen en eventuele prijsstijgingen door te rekenen wanneer lonen en salarissen zijn gestegen ingevolge de toepassing van wettelijke of reglementaire normen sedert de datum van de offerte en uiterlijk op de datum waarop Centipedemind bv prestaties dient te leveren.

 

3. UITVOERINGSTERMIJNEN : Centipedemind bv zal de afgesproken opdrachten naar best vermogen en in volledige onafhankelijkheid uitvoeren. De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en worden verlengd indien Centipedemind bv niet tijdig in het bezit werd gesteld van de nodige informatie om haar opdrachten uit te voeren of te voltooien. Het niet behalen van een vooropgestelde uitvoeringstermijn kan nooit een reden voor opschorting van prestaties of ontbinding van de overeenkomst zijn.

 

4. ANNULATIE VAN OPDRACHTEN : In geval van annulatie van een opdracht door de klant, meer dan 15 dagen na bevestiging van de opdracht en zonder aanwijsbare tekortkoming van Centipedemind bv, zal de klant gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan 20% van de prijs van de offerte, onder voorbehoud voor Centipedemind bv om een hogere schadevergoeding te vorderen met bewijs van de werkelijke schade. De klant erkent dat deze schadeloosstelling redelijk is en strekt tot dekking van de schade gerelateerd aan de allocatie van personeel en materieel.

 

5. KLACHTEN : Onze werkzaamheden worden geacht aanvaard te zijn behoudens uitdrukkelijk geschreven bemerkingen van de klant. Op straffe van verval moet elke klacht worden ingediend per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na datum van de factuur.

 

6. OPSCHORTING VAN PRESTATIES : Centipedemind bv behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar prestaties op te schorten indien de klant in gebreke is enige op haar rustende verbintenis uit te voeren op het ogenblik dat Centipedemind bv prestaties dient te verrichten.

 

7. ONTBINDING VAN OVEREENKOMSTEN : Centipedemind bv kan elke overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen, zonder opzeggingstermijn en zonder schadevergoeding, indien de uitvoering van een opdracht op een professionele wijze en binnen de overeengekomen termijnen onmogelijk wordt door toedoen of door gebrek aan medewerking van de klant, in geval van ernstige tekortkoming van de klant, of in geval van de opening van enige insolventieprocedure ten aanzien van de klant. In geval van ontbinding is de klant een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan 20% van de nog te factureren prestaties uit hoofde van de overeenkomst.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID : Centipedemind bv is verzekerd voor schade ontstaan uit haar activiteiten. Zij is enkel aansprakelijk voor grove fouten en haar aansprakelijkheid is beperkt tot de dekkingsgrenzen van haar aansprakelijkheidsverzekering. Onrechtstreekse schade, productieverlies en winstderving zijn uitgesloten van onze aansprakelijkheid. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien zij niet werd geformuleerd binnen de maand na de voltooiing van een opdracht.

 

9. BETALINGEN : Al onze facturen zijn, zonder disconto of inhouding, draagbaar en betaalbaar op onze maatschappelijke zetel 30 dagen na datum factuur, tenzij andersluidend beding in contract. Het versturen van facturen geldt als aanmaning van betaling. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding (min 50 EUR) voor de bijkomende administratieve kosten alsmede met nalatigheidsintresten van 10% tot de dag van de algehele betaling.

 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM : Alle rapporten, presentaties en vragenlijsten die worden verstrekt door Centipedemind bv, zijn haar uitsluitende eigendom en mogen door de klant niet worden meegedeeld aan derden, andere dan haar eigen werknemers en leidinggevenden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

11. PRIVACY : Alle informatie die ons wordt bezorgd door de klant wordt vertrouwelijk behandeld. De wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt kan u raadplegen in onze Privacy Statement die u kan aantreffen op onze website. De klant aanvaardt dat de antwoorden, die worden verstrekt door werknemers in het kader van bevragingen, vertrouwelijk zijn en slechts na verwerking in een rapport en anoniem zullen worden meegedeeld. De klant heeft niet het recht de individuele antwoorden te ontvangen.

 

12. BEVOEGDHEID EN RECHTSMACHT : Overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil met betrekking tot onze werkzaamheden of de invordering van de verschuldigde bedragen, zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde